สำนักงานตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 44210

โทรศัพท์ 043-020460

โทรสาร -

e-mail [email protected]

รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านกู่