การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

       วัฒนธรรมองค์กร เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่ทรงประสิทธิภาพ ที่จะต้องให้บุคลากรรับรู้ และทำความเข้าใจถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และกระบวนการ ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรของ อบต.ยืดถือและมุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยน การปฏิบัติราชการในความรับผิดของตน ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ รวมทั้งผู้บังคับบัญชาทุกคน ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานในเรื่องนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ ไว้ดังนี้

1. การมีเหตุผล ใผ่การหาความรู้

2.คิดถึงส่วนรวมเป็นหลัก ตรงต่อเวลา เคารพผู้ใหญ่ นอบน้อมถ่อมตน ช่วยเหลือสังคมและส่วนรวม

3.ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับศักยภาพท้องถิ่น มีการสร้างสรรค์ในระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่

4.เคารพกฎ ระเบียบ กฎหมาย มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ อดทน

5.มีแผนการทำงานชัดเจน มุ่งพัฒนาท้องถิ่น 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต