ด้วย ตำบลบ้านกู่ มีโบราณสถานที่สำคัญของประชาชนให้ความเคารพนับถือและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลมาเป็นเวลาช้านาน คือ “ปรางค์กู่” ตั้งอยู่ในบริเวณของวัดชัยมงคล บ้านกู่ ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ ของทุกๆ ปี ประชาชนในตำบลจะจัดประเพณีสรงกู่ พร้อมทั้งมีการจุดบั้งไฟเสี่ยงทาย ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน เพื่อเป็นการเสี่ยงทายฟ้าฝนและความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ จะตรงกับวันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ที่จะถึงนี้
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๘) กำหนดให้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ มิให้ประเพณีอันดีงามเลือนหายและให้คงอยู่สืบไปชั่วลูกชั่วหลาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น