ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนรัง หมู่ที่ ๒ ถนนโนนรังบ้านกู่ (รหัสสายทาง มค.ถ๗๑ ๐๑๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นั้น
               ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔ ม. ยาว ๖๓๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๕๒๐ ตร.ม. จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาทิชลก่อสร้าง (ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ดาวน์โหลดประกาศ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านกู่