ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวช้าง หมู่ที่ ๔ - ดอนดู่ (รหัสสายทาง มค.ถ๗๑ ๐๒๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นั้น
ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พยัคฆ์เกษมทรัพย์ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ดาวน์โหลดประกาศ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page